Проучване и консултантска дейност

Събирането на достоверни изходни данни при извършване на проучвателните работи е изключително важно за вземане на правилни решения и остойностяване на необходимите строителни дейности. Разполагаме със собствена техника за събиране на информация, която включва видеоинспектираща система за канализационни мрежи, логери за измерване на водопотреблението и наличното налягане както и мобилна лаборатория, с която измерваме основни параметри на отпадъчните води. VAG ООД консултира своите клиенти по отношение на възможните алтернативи от най-ранна фаза на проекта,  през подробните технически разработки до прецезиране на най-малките детайли.  Извършваме оценки на техническото състояние и ефективността на работа на съществуващи ВИК мрежи. Изпълняваме авторския надзор на строителния процес.