Инфраструктурни обекти

Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013“

                                   

 • ПРОЕКТ: „BG161PO005/08/1.12/01/07 „Технически проект за изграждане на ПСОВ в с Коларово, община Петрич, необходим за подготовка на проект по ОП“Околна среда 2007-2013”-„ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейна и отпадъчни води в агломерациите от 2000 до 10000 е.ж.,

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Петрич

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за изготвяне на работен проект, анализ „Разходи-ползи”, подготовка на тръжни документации и попълване на формуляр за кандидатстване за изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча” , договор N58-131-С152

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Пазарджик

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за изготвяне на работен проект, анализ „Разходи-ползи”, подготовка на тръжни документации и попълване на формуляр за кандидатстване за изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница” , договор N58-131-С154

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Пазарджик

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на град Мартен”, договор 58-131-СО63

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Русе

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 „Технически дейности за реконструкция и доизграждане на В и К инфраструктура в гр. Рила, община Рила”, договор № 58-131-С109

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Рила

 • ПРОЕКТ: BG161РО005/08/1.30/01/01 Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр.Якоруда, договор договор № 58-131-С135

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Якоруда

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман”, договор № 58-131-С069

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Драгоман

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в град Момчилград“ , договор DIR-51011116-71-155

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Момчилград

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/081.30/01/01”Техническа помощ за изготвяне на идейни проекти за пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Сандански и изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ „разходи-ползи””, вкл. Технически спецификации и Задание за проектиране, договор № 58-131-CO96

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Сандански

 • ПРОЕКТ: BG161РО005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за изготвяне на „Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за селищна ВиК инфраструктура м. „Каменец”, м. „Кенана”, ж.р. „Изгрев” и ж.р. „Орфей”, гр. Хасковo”, договор № 58-131-С057

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Хасково

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/03/19 Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан , договор DIR-51011119-C002

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Чирпан

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/03/19 Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик , договор DIR-51011119-20-39

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Балчик

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/03/19 Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица, договор № DIR-51011119-C021

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Кюстендил

 

 ВЪНШНА КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО

 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/02/16 „ Избор на изпълнител за извършване на външна консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на проект  „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП по ОП „Околна Среда 2007-2013“, договор DIR-51011116-C032

БЕНЕФИЦИЕНТ:  Община Созопол

Оперативна програма „ Развитие на селските райони 2007-2013“

 • ПРОЕКТ: ”Канализация и ПСОВ и частична рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Сухаче, общ. Червен Бряг”

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Червен Бряг

 Оперативна програма  „Регионално развитие 2007-2013“

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

 

 

 • ПРОЕКТ: BG161PO001/1.4-07/2010/006 ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ, ИЗБОР НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЛЕВЕН

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Плевен

ИНФРАСТРУКТУРНИ  ОБЕКТИ

 • ПРОЕКТ: Преустройство на централен градски парк и пешеходна алея в гр.Раднево

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Раднево

 • ПРОЕКТ: Крайдунавски парк гр. Видин

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Видин

 • ПРОЕКТ: Младежки парк,Парк на Възрожденците и Централна градска градина гр.Русе

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Русе

 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с. Гълъбово, общ.Баните

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Баните

 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с. Вишнево, общ.Баните

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Баните

 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на група от населени места-с.Долно Прахово, с.Чернигово, с.Дединовo, с.Търна, с.Башево, общ.Ардино

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Ардино

 • ПРОЕКТ: Реконструкция на водни обекти в градски парк на гр.Сандански

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Сандански

 • ПРОЕКТ: Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейната мрежа, паркова мебел и осветление на стълбове и ремонт на поливната система на територията на Парк Приморски-гр.Бургас

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Бургас

 • ПРОЕКТ: Градски парк, УПИ IX- за парк,кв.133, гр.Шабла

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Шабла

 • ПРОЕКТ: Развитие на инфраструктурата за отпадни води-изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ гр. Роман-довеждащ тласкател до ПСОВ; Подобект:помпена станция за отпадни води-довеждащ тласкател

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Роман

 • ПРОЕКТ: Проект за обществен градски парк в гр. Кочериново

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Кочериново

 • ПРОЕКТ: Изграждане на предпазна дига на р.Искър от ОК46 од ОК51 от регулационния план на гр.Роман”

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Роман

 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване, канализация и ЛПОСВ на кв. Владая, гр. София

БЕНЕФИЦИЕНТ:Столична община

 • ПРОЕКТ: Работен проект – ВиК на курортен комплекс Узана”

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Габрово

 • ПРОЕКТ: Пречиствателна станция в УПИ II-32,33,36,37 кв.5 по план на к.к. Карвуна, местност Иканталъка, Община Каварна
 • ПРОЕКТ: Изграждане на нова пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна система на с. Челопеч

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Челопеч

 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с.Чолаково , общ.Велинград; Подобект: ВОДОЕМ 100 м3м в УПИ LIII53-за водоем, местност Баховка, землището на с,Чолаково

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Велинград

 • ПРОЕКТ: Ремонт на довеждащ водопровод Шерифова ливада Подобект Нов водоем-резервоар в УПИ I440-За водоем, местност Петел по КВС на гр.Сърница

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Сърница

 • ПРОЕКТ: Архитектурно-художествено оформление на ул. „Гоце Делчев“ и „пл. 24-ти май“ , Подобект 1: участък от ОТ826 до ул. „Отец Паисий”; Подобект 2: участъка от ул. „Отец Паисий” до ул. „Христо Чернопеев”; Подобект 3: участъка от ул. „ Христо Чернопеев” до ул. „Глазне”

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Банско

 • ПРОЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“ Подобект: Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на ВЕЦ Видима, гр.Априлци до ПСПВ „Стоките“ и Подобект: Източен водопроводен клон от ПСПВ“Стоките“ до разпределителна шахта при с.Буря-с.Добромирка-РП

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Априлци

 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с.Медени поляни, общ.Велинград-ИП

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Велинград

 • ПРОЕКТ: Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Калиманци” гр. София
 • ПРОЕКТ: Обща обемно-градоустройствена архитектурна концепция на археологически резерват „Хисаря” (Етап І) и на инвестиционни проекти във фази: идеен и технически/ работен проект на седем обекта от централната цаст на Археологически резерват „Хисаря” (Етап ІІ), община Хисаря

ОБЕКТ 1: Нов пешеходен мост, свързващ двете части на ул.“Гладстон“ и паркова среда в прилежащите пространства

ОБЕКТ 2: Парк с фонтан, тангиращ на бул. „Иван Вазов”

ОБЕКТ 3: Булевард „И. Вазов“ от  ул. „Д. Благоев“ до „Камилите“

ОБЕКТ 4: Улица “Д.Благоев“ от  бул.“И. Вазов“ до ул.“Крепостна“ и прилежащи паркови пространства

ОБЕКТ 5: „бул. „Иван Вазов” (в участъка от Северната порта до ул. „Д. Благоев”)

ОБЕКТ 6: „ул. „Антична”, ул. „Т. Марков” и прилежащ парк” с три подобекта

ОБЕКТ 7: „ул. „Гладстон” до мост и след мост до бул. „Гурко” с пет подобекта

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Хисаря

 • Реконструкция на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчидол , обл. Варна

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Вълчидол

 • Обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Кюстендил

 • Преработка по чл.154 от ЗУТ за обект „Водопровод за минерална вода” – съоръжение на техническата инфраструктура от Сондаж 1ХГ, находище „Гулийна баня”, село Баня, общ. Разлог  до ПИ 056017, местност „Бански път” землището на село Баня, общ. Разлог“
 • Водоснабдяване и Канализация на кв.Бенковски

БЕНЕФИЦИЕНТ:Столична Община

 • Реконструкция на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчидол , обл. Варна

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Вълчидол

 • Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с.Ягодово, Община Родопи, чрез Нов Уличен водопровод PE-HD Ø 225

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:НИЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Резервоар за минерална вода с обем 50мЗ в ПИ № 41112.503.105 по КК и КР на гр. Кюстендил

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Кюстендил

 • Отводняване и дренаж на повърхностни води на „Нов Гробищен парк“ в местност „Фарафунец“, от землището на с.Жилениц, Община Кюстендил

БЕНЕФИЦИЕНТ:Община Кюстендил

 

ПУП И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ

 • ПУП-План за регулация и застрояване на туристически обект Божура, общ.Средец, обл. Бургас
 • ПУП-план за регулация и застрояване на рибарско селище Ченгене скеле, Кв. Крайморие, гр. Бургас
 • ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 000598-землището на с. Падала, общ. Рила
 • ПУП_План за регулация и застрояване на ПИ 028001-земилището на с. Доброво, ПИ028025;028026;028027;028028- землището на с. Скрино, общ. Бобошево
 • ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 015449 гр. Дупница
 • ПУП на обект: ПРЗ за имот 064028 в земл. на с. Коларово, м. Карталица, общ. Петрич;Подобект: ПУП-план схема за ВиК за имот П064028 в земл. на с. Коларово, с ЕКАТТЕ 37989, мест. Карталица, общ. Петрич
 • ПУП-План за улична регулация на СО Тополи, гр.Варна
 • ПУП-План за улична регулация на СО Орехчето, гр.Варна
 • ПУП-план за регулация и застрояване на ПСОВ гр.Чирпан
 • Подробен устройствен план-ПРЗ с отреждане „За жилищно строителство и къща за гости“ в УПИ IІ52218.420.1, кв.Център, м.Долни Шоляци, гр.Априлци, общ.Априлци, обл.Ловече, Устройствена зона „Жм“
 • ПУП- Парцеларен план за напорен резервоар, в ПИ № 87641.200.001, землището на с.Ясеново, общ. Казанлък
 • ПУП- План за застрояване на напорен резервоар, в ПИ № 87641.200.001, землището на с.Ясеново, общ. Казанлък
 • ПУП- Изменение на ПРЗ за УПИ I, кв.14, к.к. Узана, общ. Габрово
 • ПУП- Изменение на ПРЗ за УПИ III, кв.10, к.к. Узана, общ. Габрово
 • ПУП- Изменение на ПРЗ за УПИ I, кв.15, к.к. Узана, общ. Габрово
 • Частичен ПУП-ПРЗ/План за регулация и застрояване/ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 03928.59.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана
 • ПУП-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 939001, ЕКАТТЕ 56397, в землището на с.Пиргово, общ. Иваново
 • ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с идентификатор 66915.12.46, м. Герена, по КК на с. Скутаре, общ. Марица, за „Жилищно строителство“
 • Изменение на Генерален план на пристанище Логистичен център Варна, гр.Беловслав– Етап III
 • Изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ І- 4160,4161, за апартаментен хотел (нов) и УПИ V-4161, за апартаментен хотел (нов) , кв. 272, м. „Студентски град”
 • ПУП-Изменение на план за регулация и застрояване на ПИ 04234.6901.48, 04234.6901.758, 04234.6901.758, 04234.6901.1860, 04234.6901.1861, 04234.6901.1862, 04234.6901.1863, 04234.6901.1864, 04234.6901.1865, по КК на с. Бистрица, м. „В.З. Малинова долина-Герена“, р-н Панчарево, гр. София
 • ПУП-план за застрояване по част ПУП- ПЗ-ВиК схеми за  Поземлен имот №000039, местност Стрелбище, землището на с.Грамаждано, с ЕКАТТЕ 17680, Община Кюстендил от Картата на възстановяване на собственост(КВС)
 • ПИПУП- ПРЗ-ВиК схеми за УПИ XIII-237, кв.23 по ПУП на с.Черни Вит, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 80902.249.391, по КК на с.Черни вит
 • ПУП-План зза застрояване поземлен имот с №079016, землището на с.Четирци, местност Подпина, Община Невестино