Използваната вода има два основни компонента – полезен разход и загуби на вода. Полезният разход се явява водата, която се използва с определена цел (готвене, миене, технологичен процес и т.н.), а загубите на вода са водата, от която не се извличат ползи за потребителите (течащи смесители и арматури, спукани тръби и връзки и др).

Наблюдението и анализът на водопотреблението позволява да се оценят дяловете на полезния разход и загубите на вода от общо използваната вода.

Течовете от неизправни смесители, ако са сериозни, обикновено се откриват и отстраняват бързо, но ако са малки могат да бъдат пренебрегнати за дълги периоди от време. По този начин се натрупват значителни водни количества, които се заплащат от потребителя. На долната фигура е представена връзката между капещи прибори и годишните водни обеми, които са загубени в следствие на това.

Забележка: Една капка е приета за 0.25 ml

Както се вижда при един течащ прибор с 5 капки на минута се достигат годишни обеми от над 600 l, а при 3 прибора почти 2000 l, което е достатъчно да задоволи нуждите на 1 човек за почти две седмици (при 150 l/d).

Броят на неизправните прибори при хотели, офис сгради и други може да бъде голям и ако не се вземат мерки разходите за заплащане на тази вода могат да са значителни.

При промишлени площадки където част от водопроводната мрежа е положена в земята течовете могат да бъдат сериозни и да не се открият в дълги периоди от време тъй като само в малка част от случаите тези води излизат на повърхността на повърхността.

Международната асоциация по водите разработи в таблична форма компонентите на водния баланс, с които ВиК дружествата да оценят отделните компоненти на питейната вода. По късно тази таблица беше въведена в българското законодателтсво с НАРЕДБА № 1от 5 май 2006 г.за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.  По-долу е представена самата таблица.

Общо количество вода на входа на системата

Обща законна консумация

Продадена фактурирана вода

Фактурирана измерена консумация на вода (включително подадена вода)

Фактурирана и носеща приходи вода

Фактурирана неизмерена консумация на вода

Подадена нефактурирана вода

Нефактурирана измерена консумация на вода

Неносеща приходи вода (неотчетена вода)

Нефактурирана неизмерена консумация на вода

Общи загуби на вода

Търговски загуби на вода

Незаконно ползване

Неточност при измерване

Реални загуби на вода

Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването

Течове в системата за пренос и разпределение

Течове и препълване на резервоарите за съхранение

Течове в сградните отклонения

Търсенето и отстраняването на причините за загуби на вода от частните мрежи не е честа практика и е отговорност на собственика. Това се дължи на факта, че водата се отчита от общия водомер и се заплаща от потребителите. Тези обеми вода попадат в графата: Фактурирана измерена консумация на вода, която за ВиК дружествата се явява вода носеща приходи и те нямат ангажимент към нейното намаляване.

Необходимостта от анализ и откриване на течове в сградните инсталации и площадкови мрежи е разпоната и е заложена като изискване в някои стандарти за сертифициране на сгради. Пример за такъв стандарт е BREEАM, който изисква сградните инсталации да са оборудвани със системи за откриване на течове.

В заключение може да се каже, че наблюдението и анализът на водопотреблението е дейност, с която могат да бъдат намалени разходите за заплащане на неизползвана вода. Той може да се прилага под формата на постоянен мониторинг или на периодичен в зависимост от желанието на собственика.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]