Tower

TOWER 7  е графична програма за пълен анализ на влиянията в равнинни и пространствени конструкции. Осигурени са мощни програмни инструменти, които позволяват автоматизиране на строително-конструктивното проектиране. Интерфейсът е интуитивен, което позволява бързо овладяване на продукта и дава възможност на инженерите да увеличат скоростта и качеството на работата си.

Версия 7.0 е напълно нова програма, базирана на многогодишен опит в комбинация с последните научни достижения и реализация от експертен екип - инженери и първокласни програмисти.

Нови възможности в седмата версия на Tower

Този списък съдържа основните новости. Най-важните са маркирани с (!)

Потребителски интерфейс:

- В 2D изглед - се показва списък на последно посетените изгледи (нива или вертикални и наклонени равнини) за по-лесна навигация

- Определяне на "групи за селекция" - до 64, наименувани групи. Във всяка команда с опция за селектиране, могат да се изберат идна или няколко предварително дефинирани групи от елементи.

- "Последно избрани" - последна селекция се помни и може да бъде избрана повторно.

- Ограничена орбита - по-удобен начин на завъртане на модела в 3D изглед, подобен на този в Autocad.

- "Динамична информация за обект" - при задържане на мишката над даден обект се показва подробна информация за него (например за конструктивен елемент: съвкупност, материал, напречно сечение, модул на еластичност и т.н; за натоварване: интензитет, случай на натоварване .., като какво да се показва може да се настрои от потребителя.

Натоварване:

В един диалог могат да се зададат 3 сили и 3 моментa (Px, PY, PZ, Mx, My, Mz)

- (!) Повърхностно натоварване над греди. Товара се задава като повърхнинен, остава като такъв и може удобно да се копира и редактира. При задаването на повърхнинния товар се избират гредите които той натоварва. Конвертирането в линеен товар става само изчислението. Опцията е  подобна на съществуващата "конвертор на натоварването", но е значително по-удобна за работа, и създава се по прегледна документация

- Подвижен товар може да съдържа концентрирани и линейни моменти.

-(!) Линейно натоварване - добавена опция за задаване на линеен товар по проекция, за по-лесно задаване на натоварване над наклонени линии или дъги.

- даден случай на натоварване може да бъде класифициран като - "сеизмичен тип"

 

Анализ

-(!) моделиране на Почви, като еластично полу-пространство с помощта на 3D моделиране на почвената структура. Определяне на механични свойства на почвата, за произволен брой сондажи (на произволни X и Y координати) с данни за произволен брой на слоевете (Z)

-(!) Връзка свързването на точки от конструкцията с дефинирана от потребителя коравина. (Включително еласто-пластина връзка).

-(!) Задаване на еластопластични стави, както и стави с редуцирана коравина.

-(!) Анализ на зидани стени.

Сеизмичен анализ

-(!) Задаване на произволна посока на сеизмично въздействие за мулти-модален сеизмичен анализ

-(!) Отчитат се автоматизирано  случайния ексцентрицитет на етажната маса.

-(!) Сеизмично решение по EUROCODE 8 със спектралните криви в българските национални приложения. Възможност за едновременно решаване по две спектрални криви - тип 1 и тип 3 - съгласно изискванията на  националното приложение за района от северна България попадащ в зоната на влияние на сеизмично огнище Вранча.

-(!) Отразени са промените в НПССЗР от 2012 г. включително в оразмерителните процедури при отчитане на коефициента γk.

-(!) възможност за различна стойност на коефициента на поведение (реагиране) в различните направления на сеизмичното въздействие (често се налага при решение с отчитане на вертикалната компонента)

- Помощник за избор на коефициента поведение "q" (при решение по еврокод) и коефициента на реагиране "R" при репение по НПССЗР от 2012 г.

Обработка на резултатите

-  В 3D изглед могат се показват описанията на елементите аналогично на  възможностите налични досега в 2D изгледа.

- прозореца за анимацията модалните форми позволява превключване на произволна форма.

- Изчисляване на резултантната на реакцията в повърхнинната опора. Полезно е при оразмеряване на единичен фундамент, моделиран с малка плоча и повърхнинна опора.

- Показване на числови стойности на диаграми и изолинии в 3D изглед (при поискване)

- Постряване на двузначна диаграма от земетръсна комбинация в "Редукор".

- Вмъкване на комбинации на натоварването от друг модел (файл). Запис на дефинирани комбинации - не е необходимо повторно въвеждане на комбинациите след пререшаване на модела. "Извикват" се вече направените.

- Експорт на произволна част от конструкцията (разчленяване на модела). възможно е да се експортира нов модел (състоящ се от елементи под или над даден 2D изглед, включително елементи в текущия изглед). Ако моделът е изчислен, на местата на липсващите елементи, се поставят сили равни на реакциите от липсващите елементи. Силите са както от вертикални така и от сеизмични въздействия.  Тази функция е особено подходяща за детайлен анализ на фундаментни конструкции.

Оразмеряване на стоманобетонни конструкции

-(!) добавена е възможност за оразмеряване по еврокод в съоветствие с изискванията на националните приложения.

-(!) при оразмеряване по НПБСК, е коригирано отчитането на γk съгласно промяната в НПССЗР от 2012 г.

-(!) Създаването на интеракционни диаграми на колони и греди. Особено важно при използване на капацитивния подход за проектиране залегнал в еврокод 8.

- резултатите от оразмеряване на шайби се записват във файл, и са достъпни без преизчисляване.

-(!) Нова команда "Оразмеряване на серия от стени" автоматизирано оразмерява произволен брой шайби като прави необходимите сечения от основата до върха на сградата. Всяко едно сечение се оразмерява в модула оразмеряване на шайби, и може да бъде редактирано. След като извърши оразмеряването програмата подготвя справка със сеченията които са меродавни, като потребителя може да добави към справката и други сечения.

-(!) Възможност за "Капацитивна корекция" - позволява построяването на капацитивните диаграми - огъващ момент и срязваща сила на шайби, съгласно BDS_EN_1998. Командата e налична като подопция на "Оразмеряване на серия от стени" -  генериране на справка със капацитивно оразмерените сечения.

-(!) "Контрол на плоча за продънване"

- контрол на продънването - възможен е за 2D модели (плочи), подпрени върху точкови опори.

- контрол на продънването - възможен е за плочи, подпрени от стени с отношение на страните не по-голямо от 5:1

Оразмеряване на стомана (и дърво)

- филтър на резултатите - избор кои греди да се показват по критерии за използваемост (например покажи само греди с използваемост на сечението повече от 80% или покажи греди с най-голяма използваемост за дадена съвкупност греди). Използва се при създаване на справка.

Редактор за справки и документация

- възможно е да се добавят произволни текстове във вече експортираните графични блокове

-(!) възможно е редактиране на текстови блокове (чрез промяна на съдържанието, но не и формата на блока)

-(!) лесна промяна на характеристиките на блока - те са постоянно видими и достъпни.

- copy-paste и cut-paste на блокове (в левия под прозорец)

Други

- заключване на файла. Защита с парола против промяна в модела.

- възможност за експорт на модел в Tower DEMO format.

- трансфер на конфигурация от един потребил към друг. Всички конфигурационни файлове могат да бъдат запазени в един общ файл, готов за лесен импорт от друг потребител.

 

Весии на Tower 3D

 • Tower 3D - lite (Равнинни модели (2D модели) - без ограничение на броя на възлите; Пространствени модели (3D модели) - броя на възлите е ограничен до 500 възела).
  Не може да се добави модул Динамика.
 • Tower 3D - profesionall (32-bit)- без програмно ограничение на броя на възлите. Работи както на 32 така и 64 битови операционни системи.(Windows XP, Windows Vista, Windows 7)

Необходима е 32 битова операционна система:
Windows XP, Windows Vistax, Windows 7
Необходим хардуер:
Минимален: 32-bit процесор, 1 GB RAM.
Препоръчителен: многоядрен 32-bit процесор, 2 GB RAM

 • Tower 3D - Expert (64-bit) Версията е предназначена за решаване на особено големи модели с много голям брой възли.

Необходима е 64 битова операционна система:
Windows XPx64, Windows Vistax64, Windows 7x64
Необходим хардуер:
Минимален: 64-bit процесор, 4 GB RAM.
Препоръчителен: многоядрен 64-bit процесор (4 ядра), 8 GB RAM

Основни възможности

 • Анализ на статични влияния по Теория от първи и втори ред
 • Изчисляване на конструкцията на устойчивост (определяне на критични сили и изкълчвателни дължини)
 • Изчисляване на собствените стойности на периодите на трептене на конструкцията
 • Генериране на сеизмично натоварване в съответствие с много стандарти (EC8, БДС (НПССЗР 2007, SNIP, JUS...)
 • Автоматично генериране на мрежата от крайни елементи
 • Автоматично генериране на масите във всички възли от модела
 • Анализ на влиянията в различни етапи от изграждането на конструкцията (сглобяеми конструкции, комбинирани конструкции и др.)
 • Моделиране на сглобяеми подови конструкции чрез ортотропни плочи
 • Греди и колони с променливо напречно сечение (сводови греди, греди с вути, призматични колони и др.)
 • Моделиране на корави връзки във възлите на гредите (диаграми в светлите отвори)
 • Ексцентрично разполагане на гредите и колоните (действително моделиране на гредите в плочите, колони с рязка промяна в напречното сечение и др.)
 • анализ на влиянията в предварително напрегнати конструктивни елементи (произволна геометрия на кабелите и изчисляване на загубите на силата на предварително напрягане)
 • Фундаменти на еластична основа
 • Задаване на напълно произволен характер и посока на действие на натоварването
 • Анализ на влиянията от подвижен товар (дефиниране на напълно произволна схема и траектория на подвижния товар)
 • Автоматично генериране на товара на ротационно симетрични части от модела от различни естествени явления: собствено тегло, сняг, налягане, вода, земя, вятър)
 • Изчисление на температурни влияния и преместване на опорите
 • Автоматизирано оразмеряване на стоманобетонови, стоманени и дървени конструкции (EUROCODE, БДС, JUS, SNIP, DIN и др.)
 • Лесно създаване на висококачествена документация със схеми, текстови справки и графични блокове

Графичен интерфейс

 • Дефиниране на произволни равнини за чертане
 • Едновременно използване на равнинно и пространствено чертане
 • Точно избиране на точките от чертежа (динамичен osnap с комбинирани критерии)
 • Динамичен zoom и pan. Динамична ротация на изометричното представяне на модела (3D orbit)
 • Работа с елементите от чертежа (копиране, огледален образ, изтриване, ротация, пълен брой стъпки undo/redo)
 • Автоматично генериране на вертикалните елементи на конструкцията
 • Автоматично генериране на ротационно симетрични тела (сфера, конус, свод, спирала)
 • Работа с блокове от чертежа (запис и влизане в произволно избрани части на модела)
 • Групиране на произволно избрани части от модела в цялости и скриване на видимостта на други части на модела (видими само колони, стени, типови подови конструкции, главни греди и др.)
 • 3D Визуализация на модела (рендиране, движение в сградата с камера)

Обработка на резултатите от изчислението

 • Бързо намиране на екстремните стойности на влиянията в целия модел или само в определена група елементи (екстремни стойности на нормалната сила само в колони, максимални огъващи моменти в плочи, максимално преместване само в стените и др.)
 • Представяне на резултати както в целия пространствен модел, така и в определени негови части (в избрана рамка, стена, подова конструкция, фундаменти, произволно избран изглед и др.)
 • Представяне на резултатите в повърхнинни елементи чрез изолинии и диаграми в произволно зададена пресечна линия
 • Представяне на влиянията в линейни елементи чрез диаграми или цветови нюанси
 • Представяне на опорните реакции с посока и интензитет
 • Диаграми на напреженията в комбинирани напречни сечения в определени етапи на строежа
 • Влияния в отделни части от комбинирано напречно сечение
 • Едновременно представяне на влиянията във всички колони и стени в един етаж, преразпределяне на осовите сили от вертикални товари в колоните и стените на дадено ниво и др.
 • Представяне и анимация на формите на трептене и деформирания модел
 • Напълно автоматизирано оразмеряване на стоманобетонови, стоманени и дървени конструкции (БДС, EUROCOD, SNIP, DIN, JUS, и др.)
 • Избиране на армировката в стоманобетонови конструкции и автоматично създаване на детайлите и експортиране в нашата програма "ArmCad 2005".