GaudyProject

Програмен продукт за ценообразуване, планиране и анализ на риска

Програмата е разработена в съответствие с международните стандарти за качество на управлението на проекти от серията ISO 10006. Това са стандартите, съгласно които се изпълняват всички световни и европейски проекти, и които стават задължителни и за страната ни в процеса на присъединяване към структурите на Европейския съюз.

Гауди План 5 Ви предоставя възможност за бързо и лесно ценообразуване на строителни обекти, съставя основните справки, необходими за оформяне документацията на обекта (Количествена сметка, Количествено стойностна сметка, КС28, Протокол обр.19, актуване и отчитане на изпълнените СМР и т.н.).

Новите възможности на програмата могат да бъдат разделени условно в четири основни направления:


Управление на времето в проекта

 • Гантов график (линеен календарен план)
 • Мрежов график с линейни диаграми
 • Мрежов график, ориентиран по работи


Управление на бюджета в проекта

 • Планиране на ресурсите, необходими за извършване на всяка работа в проекта
 • Изчисляване на стойността на всяка работа
 • Изчисляване на бюджета на проекта чрез неограничен брой променливи и динамични схеми


Управление на риска в проекта

 • Идентифициране на риска
 • Качествен анализ на риска


База данни

 • Към съществуващите УСН, ТНС, РР са добавени анализи на работи, които не са залегнали в нормите
 • Търсенето на СМР става по различни критерии: по шифър; по част от наименованието; в цялата библиотека или само в даден раздел
 • Възможност за редактиране на базата данни и добавяне на нови видове СМР


Предназначение програмният продукт:

 • съставяне на проекто-сметна документация
 • остойностяване на количествени сметки
 • разработване на оферти
 • отчитане на строителството
 • линейни и мрежови графици
 • диаграми на капиталовложенията и работната ръка


Характеристики на програмата:

 • лекота на усвояване - интуитивен интерфейс, изключително кратък процес на обучение
 • гъвкавост - структурата на данните в обекта се състои от произволен брой подобекти и части, чието съдържание е достъпно по всяко време на изпълнение на програмата
 • йерархията на обекта е с произволна дълбочина
 • поддържа Clipboard, прехвърлянето на информация е както от един обект в друг, така и в Exсel
 • възможност за Undo
 • корекции на начисленията и цените - извършват се на всякакви нива от обект до ресурс
 • База данни - сборниците "Уедрени сметни норми", "Трудови норми в строителството", "Ремонтни работи", "Актуални анализи" - общо 75000 вида работи, възможност за добавяне на сборници с фирмени цени
 • Справки - възможност за произволен брой справки, както и лесно съставяне на собствени справки.

ако искате да спестите време, нерви и средства;
държите на качеството;
ако искате да сте винаги на крачка пред конкуренцията...
ИЗБЕРЕТЕ ГАУДИ ПЛАН!

Системни изисквания:

Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT, Windiows 2000 или Windiows 2003