ИНФРАСТРУКТУРНИ  ОБЕКТИ

Оперативна програма "Околна Среда 2007-2013"

opos

 • ПРОЕКТ: "BG161PO005/08/1.12/01/07 "Технически проект за изграждане на ПСОВ в с Коларово, община Петрич, необходим за подготовка на проект по ОП"Околна среда 2007-2013"-" Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейна и отпадъчни води в агломерациите от 2000 до 10000 е.ж.,
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 "Техническа помощ за изготвяне на работен проект, анализ "Разходи-ползи", подготовка на тръжни документации и попълване на формуляр за кандидатстване за изпълнение на инвестиционен проект "Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча" , договор N58-131-С152
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 "Техническа помощ за изготвяне на работен проект, анализ "Разходи-ползи", подготовка на тръжни документации и попълване на формуляр за кандидатстване за изпълнение на инвестиционен проект "Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница" , договор N58-131-С154
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на град Мартен", договор 58-131-СО63
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 "Технически дейности за реконструкция и доизграждане на В и К инфраструктура в гр. Рила, община Рила", договор № 58-131-С109
 • ПРОЕКТ: BG161РО005/08/1.30/01/01 Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр.Якоруда, договор договор № 58-131-С135
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01 "Техническа помощ за подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман", договор № 58-131-С069
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/02/16 "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в град Момчилград" , договор DIR-51011116-71-155
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/081.30/01/01"Техническа помощ за изготвяне на идейни проекти за пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Сандански и изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ "разходи-ползи"", вкл. Технически спецификации и Задание за проектиране, договор № 58-131-CO96
 • ПРОЕКТ: BG161РО005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за изготвяне на "Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работен проект" за селищна ВиК инфраструктура м. "Каменец", м. "Кенана", ж.р. "Изгрев" и ж.р. "Орфей", гр. Хасковo", договор № 58-131-С057
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/03/19 Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан , договор DIR-51011119-C002
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/03/19 Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик , договор DIR-51011119-20-39
 • ПРОЕКТ: BG161PO005/10/1.11/03/19Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица, договор № DIR-51011119-C021

Външна консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението

 • ПРОЕКТ:  BG161PO005/10/1.11/02/16  " Избор на изпълнител за извършване на външна консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на проект  "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I ЕТАП по ОП "Околна Среда 2007-2013", договор DIR-51011116-C032

Оперативна програма " Развитие на селските райони 2007-2013"

prsr

 • ПРОЕКТ: "Канализация и ПСОВ и частична рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Сухаче, общ. Червен Бряг"

Оперативна програма  "Регионално развитие 2007-2013"

oprr

 • ПРОЕКТ: BG161PO001/1.4-07/2010/006 ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ, ИЗБОР НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И  ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЛЕВЕН

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

 • ПРОЕКТ: Преустройство на централен градски парк и пешеходна алея в гр.Раднево
 • ПРОЕКТ: Крайдунавски парк гр. Видин
 • ПРОЕКТ: Младежки парк,Парк на Възрожденците и Централна градска градина гр.Русе
 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с. Гълъбово, общ.Баните
 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с. Вишнево, общ.Баните
 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на група от населени места-с.Долно Прахово, с.Чернигово, с.Дединовo, с.Търна, с.Башево, общ.Ардино
 • ПРОЕКТ: Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейната мрежа, паркова мебел и осветление на стълбове и ремонт на поливната система на територията на Парк Приморски-гр.Бургас
 • ПРОЕКТ: Градски парк, УПИ IX- за парк,кв.133, гр.Шабла
 • ПРОЕКТ: Развитие на инфраструктурата за отпадни води-изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ гр. Роман-довеждащ тласкател до ПСОВ; Подобект:помпена станция за отпадни води-довеждащ тласкател
 • ПРОЕКТ: Проект за обществен градски парк в гр. Кочериново
 • ПРОЕКТ: Изграждане на предпазна дига на р.Искър от ОК46 од ОК51 от регулационния план на гр.Роман"
 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване, канализация и ЛПОСВ на кв. Владая, гр. София
 • ПРОЕКТ: "Работен проект - ВиК на курортен  комплекс Узана"
 • ПРОЕКТ: Пречиствателна станция в УПИ II-32,33,36,37 кв.5 по план на к.к. Карвуна, местност Иканталъка, Община Каварна
 • ПРОЕКТ: Изграждане на нова пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна система на с. Челопеч
 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с.Чолаково , общ.Велинград; Подобект: ВОДОЕМ 100 м3м в УПИ LIII53-за водоем, местност Баховка, землището на с,Чолаково
 • ПРОЕКТ: Ремонт на довеждащ водопровод Шерифова ливада Подобект Нов водоем-резервоар в УПИ I440-За водоем, местност Петел по КВС на гр.Сърница
 • ПРОЕКТ: Архитектурно-художествено оформление на ул. "Гоце Делчев" и "пл. 24-ти май" , Подобект 1: участък от ОТ826 до ул. "Отец Паисий"; Подобект 2: участъка от ул. "Отец Паисий" до ул. "Христо Чернопеев"; Подобект 3: участъка от  ул. " Христо Чернопеев" до ул. "Глазне"
 • ПРОЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода" Подобект: Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на ВЕЦ Видима, гр.Априлци до ПСПВ "Стоките" и Подобект: Източен водопроводен клон от ПСПВ"Стоките" до разпределителна шахта при с.Буря-с.Добромирка-РП
 • ПРОЕКТ: Водоснабдяване на с.Медени поляни, общ.Велинград-ИП
 • ПРОЕКТ: Реконструкция на уличен водопровод по ул. "Калиманци" гр. София
 • ПРОЕКТ: Обща обемно-градоустройствена архитектурна концепция на археологически резерват "Хисаря" (Етап І) и на инвестиционни проекти във фази: идеен и технически/ работен проект на седем обекта от централната цаст на Археологически резерват "Хисаря" (Етап ІІ), община Хисаря

ОБЕКТ 1: Нов пешеходен мост, свързващ двете части на ул."Гладстон" и паркова среда в прилежащите пространства

ОБЕКТ 2: Парк с фонтан, тангиращ на бул. "Иван Вазов"

ОБЕКТ 3: Булевард "И. Вазов" от  ул. "Д. Благоев" до "Камилите"

ОБЕКТ 4: Улица "Д.Благоев" от  бул."И. Вазов" до ул."Крепостна" и прилежащи паркови пространства

ОБЕКТ 5: "бул. "Иван Вазов" (в участъка от Северната порта до ул. "Д. Благоев")

ОБЕКТ 6: "ул. "Антична", ул. "Т. Марков" и прилежащ парк" с три подобекта

ОБЕКТ 7: "ул. "Гладстон" до мост и след мост до бул. "Гурко" с пет подобекта

 • Реконструкция на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчидол , обл. Варна

ПУП И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ

 • ПУП-План за регулация и застрояване на туристически обект Божура, общ.Средец, обл. Бургас
 • ПУП-план за регулация и застрояване на рибарско селище Ченгене скеле, Кв. Крайморие, гр. Бургас
 • ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 000598-землището на с. Падала, общ. Рила
 • ПУП_План за регулация и застрояване на ПИ 028001-земилището на с. Доброво, ПИ028025;028026;028027;028028- землището на с. Скрино, общ. Бобошево
 • ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 015449 гр. Дупница
 • ПУП на обект: ПРЗ за имот 064028 в земл. на с. Коларово, м. Карталица, общ. Петрич;Подобект: ПУП-план схема за ВиК за имот П064028 в земл. на с. Коларово, с ЕКАТТЕ 37989, мест. Карталица, общ. Петрич
 • ПУП-План за улична регулация на СО Тополи, гр.Варна
 • ПУП-План за улична регулация на СО Орехчето, гр.Варна
 • ПУП-план за регулация и застрояване на ПСОВ гр.Чирпан
 • Подробен устройствен план-ПРЗ с отреждане "За жилищно строителство и къща за гости" в УПИ IІ52218.420.1, кв.Център, м.Долни Шоляци, гр.Априлци, общ.Априлци, обл.Ловече, Устройствена зона "Жм"
 • ПУП- Парцеларен план за напорен резервоар, в ПИ № 87641.200.001, землището на с.Ясеново, общ. Казанлък
 • ПУП- План за застрояване на напорен резервоар, в ПИ № 87641.200.001, землището на с.Ясеново, общ. Казанлък
 • ПУП- Изменение на ПРЗ за УПИ I, кв.14, к.к. Узана, общ. Габрово
 • ПУП- Изменение на ПРЗ за УПИ III, кв.10, к.к. Узана, общ. Габрово
 • ПУП- Изменение на ПРЗ за УПИ I, кв.15, к.к. Узана, общ. Габрово
 • Частичен ПУП-ПРЗ/План за регулация и застрояване/ за промяна предназначение  на поземлен имот с идентификатор 03928.59.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана
 • ПУП-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 939001, ЕКАТТЕ 56397, в землището на с.Пиргово, общ. Иваново

 

ОБЕКТИ  С ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 • Мерки за енергийна ефективност на 17 обекти от образователната инфраструктура на територията на община Балчик(ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Балчик; СОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ "-СТАРО; СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"; СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"-ФИЗ.САЛОН; СОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ"; ОУ "Г.С.РАКОВСКИ"; ОУ "Г.С.РАКОВСКИ"-ФИЗ.САЛОН; ОУ "РАКОВСКИ"-СТОЛОВА; ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"; ЦДГ №1 "ЗДРАВЕЦ", гр.Балчик; ОДЗ №2 "ЗНАМЕ НА МИРА"-гр.Балчик; ОДЗ  №2, ДГ "БР.МОРМАРЕВИ", гр.Балчик; ЦДГ "ПЪРВИ ЮНИ", с. Оброчище; ЦДГ №3  "ЧАЙКА', филиал на ул. Страцин,гр.Балчик; ЦДГ "ПРОЛЕТ", с Безводица; ЦДГ "РАДОСТ", с.Стражица; ЦДГ с.ПРЯСПА; ЦДГ Добруджанче, с Дропла; ЦДГ "ЗВЪНЧЕ", с.С.Църква
 • Мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура на територията на община Ловеч(ОУ Христо Никифоров - Нова Сграда; ОУ "Христо Никифоров", ул. "Търговска" № 80-СТАРА СГРАДА; ЦДГ "Радост", УПИ II, кв.13
 • Мерки за енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев", с Смолево, общ.Якоруда
 • Мерки за енергийна ефективност и Енергиен одит и сертификат на хартия за обект: "МБАЛ гр.Чирпан - сграда вътрешно и акушеро-гинекологично отделения"

АДМИНИСТРАТИВНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ

 • Пристройка на сградата на "Банка ДСК" ЕАД, ул. "Московска"№19 и ул."Бенковски"№5 у.п.и. V-11, кв.506, зона А-Север,м."Центъра" - гр.София
 • Преустройство на ЦУ на ДСК ЕАД, на ул. Московска №19
 • Офис-център "ИММОБУЛ", бул.Тотлебен 56-58 гр.София
 • "Мицубиши център" п-л IV,кв 2 м "Хаджи Димитър" гр. София
 • Административна сграда - "Бизнес Център - МИКС", ул. "Луи Айер" 2, София
 • Инженерингов Търговски Център УПИ Х - 445, кв. 10, Югоизточна промишлена зона, гр. Пловдив
 • Офис сграда с подземен гараж , гр. София, м. Манастирски ливади-запад,кв.9, УПИ IV-757
 • Административна сграда с апартаментен хотел в УПИ II-4,кв.708, гр.Варна
 • Административна сграда за Община Каварна, УПИ III-за читалище и общ.адм., кв.183, гр Каварна
 • Обществено обслужваща сграда в УПИ VI-706,708, на бул. Сливница 24, III микрорайон Варна
 • Логистичен комплекс "OSC -1" - гр.София НПЗ "Искър Север"- блок 1
 • Съдебна палата-гр.Своге, УПИ VI-964, кв.105А по ПУП на гр.Своге
 • Общински административен информационен и комуникационен център-пристройка, в УПИ  XXV, кв.122(24565.502.2240) гр.Дългопол"
 • Преустройство на ЦУ на Български пощи ЕАД
 • Проект за разполагане на премествамео съоръжение-пощенска станция София 70, кв. Ботунец, УПИ III, кв.9, р-н Кремиковци, гр.София
 • Заснемане и реновиране на паметник на съветската армия в град София
 • Укрепване на земната основа и заздравяване на църква "Свето Преображение" гр.Свищов
 • Младежки дом Силистра, УПИ II за младежки дом, кв.86, ПИ 66425.500.3975, гр.Силистра, бул.Цар Симеон Велики 135
 • Посетителски и информационен център към късноантична и средновековна крепост "Хисарлъка" ПИ 41112.58.66 част от ПИ 41112.58.7 от действащата Кадастрална карта и кадарстрални регистри на гр.Кюстендил-общинска публична собственост
 • Френски център за култура и сътрудничество пл.Славейков-София
 • Архивно стопанство на МОСВ в р.София, р-н Сердика, м. НПЗ Илиянци запад, кв.3, УПИ XXII 623-сграда 1 и сграда 2"
 • ЗАСНЕМАНЕ за обект:  Административна сграда на МОСВ, ул."Уилям Гладстон"№67 - заснемане
 • Реконструкция на Градски Универсален магазин гр.Благоевград, ЦГЧ, кв.61, УПИ I-322

ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

 • ОДЗ за 10 групи в м."Югоизточен град, Район 4-зона 5", кв.19(нов 19а), УПИ II-ОДЗ, жк. Младост 4, Район Младост, гр.София
 • ЦДГ за 6 групи находяща се в УПИ IX 235, кв.9, по плана на ж.к Младост, II м-н, гр.Варна
 • ЦДГ за 6 групи находяща се в УПИ VIII-83, кв.6, район Аспарухово, гр Варна
 • ОУ"П.Волов"; ОДЗ на ул. Гладстоун; ОДЗ №2 "П.Берон"; ОУ "Ангел Каралийчев"; ЦДГ№25"Люляче"; ЦДГ "Ал.Пушкин"-филиал, гр.Варна
 • ЦДГ за 4 групи находяща се в УПИ II-982, м.Бул.Станке Димитров, р-н Надежда, гр София
 • ОДЗ УПИ II,кв.4, м.Дървеница, гр.София
 • Детска градина за шест групи в УПИ I, кв.29, Левски-Зона В, район Подуяне, гр.София
 • ОДЗ за 8 групи в УПИ III,кв.10, м.Люлин,10 мр.гр.София
 • Пристройка и реконструкция на ЦДГ Радост, Елин Пелин
 • Пристройка към ЦДГ №156 Латинка за две групи и физкултурен салон, находящ се в УПИ II, кв.28, имот №124 в р.Изгрев, жк. Изток, гр. София
 • Корпус А на ОДЗ № 34, Брезичка в кв.9, жк.Дианабад, ул. Вл. Трендафилов
 • Целодневна детска градина Жирафче, находяща се в УПИ за детска градина, кв.797, по плана на 17 -ти м.р гр.Варна
 • Промяна на предназначение на рекреационен център, кафе-сладкарница и фризьорски салон в Частно езиково училище "Мечтатели" в УПИ I, кв.19, по плана на 23-ти м.р гр.Варна, ул. Д.Икономов 36
 • Ремонт, реконструкция и модернизация на библиотечно-информационен център и устройване на достъпна среда в сградата на учебно-лабораторен корпус при Лесотехнически университет, УПИ- I, сграда с пл.№917, кв.234, м.Южна гр.територия 3-та част, жк. Студентски град, гр.София
 • Народно читалище "ПРОБУДА-1914Г". гр.Ивайловград, кв.73 УПИ III, ул. Димитър Благоев 3"
 • Народно читалище "ПРОБУДА-1914Г"-клон Лъджа. гр.Ивайловград, кв.100 УПИ VI,
 • Детска площадка за игра, УПИ VI, кв.114, м.ж.к Овча Купел-1, гр.София
 • Дом за стари хора "Навлахос" находящо се в УПИ V-31, кв.10, гр.Обзор
 • Жилищна сграда -два ЦНСТ в УПИ X, кв.45 по плана на с.Тополи,гр.Варна -I етап-Център за настаняване от семеен тип А и Център за настаняване от семеен тип Б
 • Жилищна сграда - Център за настаняване от семеен тип в УПИ XIII, кв.17 по плана на с.Тополи,гр.Варна
 • Общностен център за  деца и семейства Варна, находящ се в УПИI за детско заведение, кв.13, 15 м.р, км.Одесос по плана на гр.Варна
 • Жилищна сграда за социални жилища, находяща се в УПИ IV-55, кв.47, район Аспарухово гр.Варна (ПИ 10135.5503.55 по КК на гр.Варна
 • Двуетажна жилищна сграда-Център за настаняване от семеен тип в УПИ II, кв.130, м.Надежда-I част, гр.София
 • Двуетажна жилищна сграда-Център за настаняване от семеен тип в УПИ I-за ЖС, кв.47a, м.бул. Станке Димитров, гр.София
 • ОДЗ в УПИ XXVI - за детска градина; кв.69; м."Драгалевци"; район Витоша; гр.София
 • Детска градина  кв. 799, м. Фондови жилища, бл.216, гр.София
 • Пристройка  /разширение/  на сградата на ПМГ "Н.Обрешков" гр.Бургас
 • Пристройка-физкултурен салон към съществуваща училищна сграда на 98-мо начално училище в УПИ I, кв.4, м.Илиянци, р.надежда, ул. Махония 2, гр.София
 • Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" за физкултурен салон в ПИ с идентификатор 51250.5713.96 в УПИ I-за училище, кв.33, местност с.Негован, район Нови Искър, гр.София
 • РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА 145 ОУ "С. РАДЕВ", гр. СОФИЯ УПИ I ЗА 32 КЛАСНО УЧИЛИЩЕ, кв.4, гр. София, ж.к. Младост - 1А
 • Разширение   на сградата на  ПМГ "Н.Обрешков", гр. Бургас
 • Ремонт на СОУ Георги Бенковски в УПИ I-спортно училище, кв.54, бул.Христо Ботев №38, гр.Пазарджик
 • Ремонт на ОУ Св.Климент Охридски в УПИ III-за училище, кв.218, ул.Васил Левски, гр.Пазарджик
 • Ремонт на ЕГ Бертолт Брехт в УПИ II-зеикова гимназия, кв.121, ул.Стоян Василев №6, гр.Пазарджик
 • Ремонт на МГ К.Величков и Гимназия И.Аксаков, УПИ V-202 за училище, кв.1389, ул.Сан Стефано №1, гр.Пазарджик
 • Ремонт на физкултурен салон към МГ К.Величков и Гимназия И.Аксаков, УПИ V-202 за училище, кв.1389, ул.Сан Стефано №1, гр.Пазарджик
 • Ремонт на ЦДГ Калина, гр.Дупница , с цел осигуряване на достъпна среда
 • Ремонт на ОУ Св. СВ. Кирил и Методий, гр.Дупница , с цел осигуряване на достъпна среда
 • Център за настаняване от семеен тип  в УПИ XY-за ЦНСТ  от кв.64 по плана на гр.Провадия
 • Образователен център за здравно и социално развитие на ромската общност в УПИ I, кв.1 (с идентификатор 41112.502.382) по плана на гр.Кюстендил

МЕДИЦИНСКИ ОБЕКТИ

 • Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Св.Маргарита" АД; кв.40, УПИ ІХ 891, гр.Ст. Загора
 • Първа частна медико-диагностична лаборатория Визия Секция 1, кв.35, УПИ IV, гр.Благоевград
 • Балнеоложки и рехабилитационен комплекс,м. Горна Баня, кв 1 УПИ ІІ, гр.София
 • Лечебен-диагностичен и балнеологичен център към детски санаторно-оздравителен комплекс УПИ i-772, кв.51, к.к Камчия, общ. Аврен
 • Заснемане по чл.145, ал.5 на ЗУТ за възстановяване на строителни книжа на:Сграден комплекс за здравно заведение "Специализирана болница за възстановителна хирургия  и рехабилитация на опорно-двигателния апарат"; УПИ XXXI, кв 117, м. Княжево-Карпузица 2 ч. гр. София
 • Преустройство и промяна на предназначение на склад в АМБУЛАТОРЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗРАН МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, находящ се на приземен етаж на пететажна административна и складова сграда УПИ XXV-25, кв.146, м,ГГЦ Зона Б2, район Възраждане СО гр.София
 • Преустройство и промяна на предназначение на магазин и администрация към магазина , находящ се в офис сграда с магазин, ателиета, бар клуб, фитнес, ПГ и открит паркинг на кота +0.00 и кота +3.40 в УПИ II-за офиси, магазини и хотел, кв.17а, м,Младост -2, гр.София, в.Медицински център AmeriMed Medical Group, офис сграда с ателиета , бар клуб, фитнес, ПГ и открит паркинг
 • СБАЛССЗ Медицински център и аптека за ЛП с изкл. ПМФР УПИ I кв.841 по плана на гр.Плевен
 • Преустройство и смяна на предназначение на съществуваща триетажна масивна сграда-бивше училище в "Център за възстановяване на хора с онкологични заболявания" в УПИ I, кв.7, с.Белица, общ.Лъки

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 • Магазин LIDL град Разград, ул. Априлско шосе
 • Супермаркет LIDL, гр.Варна, район Владислав Варненчик, местност Терасите
 • Tърговски обект тип LIDL, УПИ XVII-633,634  кв. 24  гр. Варна
 • Магазин за хранителни стоки и битови стоки Тип LIDL УПИ V-22,23 за обществено обслужване кв.2, 23 МР гр.Варна
 • Магазин за хранителни и битови стоки тип "LIDL", УПИ II - 3734, 3730, кв. 548,  гр.Велико Търново, кв.Триъгълника, ул.Серес 5
 • "Tърговски обект тип LIDL в УПИ II-6425,кв.604, бул." Априлско въстание" N 66e , гр.Разград
 • Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип "LIDL"  УПИ II-за обществено обслужващи дейности кв.570, по КК на гр.Шумен
 • Магазин за хранителни и битови стоки тип "LIDL", УПИ XXVIII- Зa обществено и делово обслужване,  кв.572, по кадастрален и ПРЗ на жк."Русия 2" гр.Добрич
 • Магазин за промишлени стоки DM - БЪЛГАРИЯ  гр .Бургас, УПИ  II - 54, КВ. 133, Ж.К."MЕДЕН РУДНИК"
 • Магазин за хранителни стоки "Фантастико", в УПИ VI 1216, кв.143, м.Кръстова вада, обсл.обекти на окол.път
 • Магазин за хранителни стоки "Фантастико"  с кухня кетъринг, офиси и подземни гаражи в УПИ VI-1902, кв.5, местност жк. Дружба 2ч
 • Супермаркет Фантастико F34 Хаджи Димитър, София
 • Магазин за хранителни стоки Фантастико  в УПИ VI-3074, кв.11, м.Малинова долина:1-ва,2-ра,3-та,4-та,5-та и 6-та , гр София
 • Магазин за хранителни стоки с паркинг и кафене, УПИ I-1394, кв.207 д, м.Гърдова глава, гр.София
 • Текущ Ремонт на магазин Фантастико F09 УПИ II-807,кв.27, м.Разсадника-Бежанци, гр.София
 • Магазин за хранителни стоки в УПИ-689, кв.91, мест. Ж.к. Овча Купел,  гр.София
 • Магазин с офиси и складова база, в УПИ VII-925,кв.45, м.Кръстова вада-Южен парк -IV част, гр София
 • Едроплощен Хипермаркет магазин на самообслужване Кауфланд, Плевен и Трафопост, УПИ II-652.406,652.412,652.413,652.415,652.416 и УПИ XVI-652.416, кв.575 по плана на гр Плевен
 • Супермаркет  ПИКАДИЛИ в "Полиграфия", адм.сгради в УПИ II, кв.19, м.Трета извънградска частм бул. Цариградско шосе №47, гр.София
 • Строителен супермаркет Баумакс-гр.Варна, в УПИ III-979, кв.22, по плана на Западна промишлена зона, гр.Варна
 • Търговски и развлекателен център УПИ V,кв.141, м.Студентски град, гр.София
 • Търговски център в м Слатина-Христо Смирненски, кв. 95в, УПИVI, VII, VIII-   МОЛ   "SKY CITY"
 • Промяна предназначение на съществуваща сграда "Склад за лекарствени и козметични средства и офиси" в "Спортно-развлекателен комплекс с боулинг зала и кът за хранене, УПИ I , кв.31, м.Студентски град гр.София
 • Търговски комплекс за търговия на едро с книги и книжна конфекция УПИ IX-2298,99, кв.13, НПЗ Искър-Север, ул. Пор.Христо Топракчиев
 • Заведение за бързо хранене KFC тип DRIVE THRU, УПИ II-за магазин Била, ресторант и паркинг, кв.35, Люлин 8, бул. Царица Йоанна №72, гр.София
 • Заведение за бързо хранене KFC тип DRIVE THRU, УПИ III-116/8;1453;1466;1467;1478;1299, кв.1а, м.Триъгълника-Ботевградско шосе, кв.Враждебна, гр.София
 • Заведение за бързо хранене Бъргър Кинг, Сердика Център-София
 • Мтел и БОБ Магазини-София, Варна, Русе, Плевен, Хасково, Нова Захора, Асеновград, Бургас, Добрич, Кърджали
 • Преустройство и смяна на предназначението на Център за преквалификация на кадри в молитвен дом -гр. Асеновград, гр. Стамболийски, гр. Стара Загора, жк "Славейков", гр. Бургас, ж. к-с "Дружба", гр. Плевен, гр. Попово
 • Фирмени надписи към Финансов център, жк. Младост 3, блок 305, гр.София; бул. М. Луиза №88, гр.София; бул. Гоце Делчев №54, бл.15А, жк. Красно село, гр.София; бул.
 • Ал. Стамболийски №143А, гр.София
 • РИЕ - Надписи към  ИРМ (изнесено работно място) на Общинска Банка, пл. Възраждане 1, гр. Ябланица; ул. "Тодор Александров" 23, ул. "Христо Смирненски" 1, Младежки дом, гр. Брацигово; ул. "Републиканска" 2, гр. Созопол; ул. "Г. Бенковски" 14, гр. Варна; бул "Сан Стефано" 107, гр. Бургас; ул. "Г. Бенковски" 14, гр. Варна; бул. "Шести септември" 144а, гр. Пловдив; ул. "Георги Измерлиев" 65, гр. Пловдив
 • РИЕ - Надписи към към Финансов център на  Общинска Банка  в гр. Благоевград ул. "Априловска" № 9, гр. Габрово; ул."Цар Борис ІII 16, гр. Петрич; ул."Пауталия" 10, гр. Кюстендил; бул."Екзарх Йосиф" 23А, гр. Кърджали; бул."Руски" 44, гр. Стара Загора; ул."Славянска" 67, гр. Бургас; бул."Свобода"18, гр.Сандански; ул."Васил Левски" 14, гр. Троян; Индустриална зона "Микроелектроника" - вход, гр. Ботевград; бул. "Христо Ботев" 46, гр. Враца; ул. "Христо Ботев" 1 бл.1А, гр. Козлодуй; пл."Акад. Николай Хайтов"10Б,гр. Асеновград; ул. "Кирил и Методий" 10, гр. Плевен; ул. "Георги Сава Раковски" 7, гр. Ямбол; ул. "Петър Раков" 33А, гр. Пещера; ул."Александър Богориди" 2A, гр. Котел; ул."Сливница" 7-Д, гр. Поморие; ул."Стара планина" 48, гр. Севлиево; ул."Цар Симеон" 31, гр. Своге; бул. "България" 23, гр. Пазарджик; пл."Градска Болница" 1 (комплекс 21 век), гр. Хасково
 • Пристанище-Логистичен център Варна, гр. Белослав, Подобект: Цех за контейнеризация, деконтейнеризация и експедиция товари в УПИ VII, кв.25, гр.Белослав обл.Варна; Подобект: Център за обработка на документи УПИ VI-за стопанска дейност, кв.25, гр. Белослав, обл. Варна; Подобект: Координационен център за обработка на документи в УПИ VI-за стопанска дейност, кв.25, гр.Белослав обл.Варна; Подобект: Сграда за ремонтно-механична работилница в УПИ VII, кв.25, гр.Белослав обл.Варна
 • Реконструкция на пазар "Димитър Петков"-бул. Тодор Александров до бул. Цар Симеон по продължението на бул. Димитър Петков-Преработка: Подобект:Кафе-сладкарница; Павилион за цветя- блок А; Павилион за цветя- блок А1; Павилион за цветя- блок В; Павилион за цветя- лале тип 1; Павилион за цветя- лале тип 2; Подобект: Покрит пазар с модулни маси; Подобект: Търговски павилиони
 • ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИСТРОЯВАНЕ на РЕСТОРАНТ "СЛАВЕЕВ ДОЛ" в УПИ III-952, кв. 26A, гр.Хисар, общ.Хисаря
 • Ремонт и преустройство на ресторант", находящ се в сградата на "София Прес" с адрес: ул."Славянска" 29, УПИ IV, кв.453, м.Централна градска част, р-н" Средец", гр.София в ресторант "Gloria Mar"
 • Ремонт на ресторант "Финансист" , сграда на Министерство на финансите, ул. Г.С.Раковски №102
 • Преустройство и смяна на предназначение от Магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив на Културен Център с три кино зали за прожекция и презентации, фоайе за изчакване и кафе-аперитив УПИ XV-7, кв.334, местност ГГЦ-Г-6-част I, гр.София, район Средец, ул. Уилям Гладстон 8
 • Магазин за хранителни и битови стоки тип LIDL в многофункционален търговско-развлекателен комплекс Галерия Бургас, УПИ I-125, кв.53, по плана на промишлена зона Север, гр.Бургас
 • Преместваем търговски обект тип ЛИДЛ, УПИ I-133,кв. 2 по плана на гр. Приморско
 • Преместваем търговски обект тип ЛИДЛ, ПИ 48619.504 гр Царево
 • Промяна на предназначението на Търговски център-НДК, пешеходна зона НДК в Магазин за хранителни стоки ПИКАДИЛИ , пешеходна зона НДК, р-н Триадица, гр. София.
 • Преустройство на магазин за хранителни стоки в сградата на ЦУМ, УПИ II, кв.4, м. Централна градска част, р-н Оборище, гр.София

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

 • Разширение и реконструкция на сграда на НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ УПИ I-1 от кв.499, мест.Центъра, гр.София
 • Реконструкция и укрепване на "Момина баня", гр.Хисаря и прилежащи паркови пространства и пешеходни алеи
 • Проект за разширение и цялостно оформление "Алея на Творците" в Централни Софийски Гробища, покрита урнови стени, ротонда-синтез, Подобект:Покрити урнови стени и източен главен вход
 • Проект за основен ремонт и реконструкция на къща-музей "П.К. Яворов" гр.Чирпан
 • "Реконструкция на сграда, УПИ XV-4, кв.417, м. Центъра, ул. Хан Крум №9, гр. София"

СПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

 • Стадион Варна УПИ XXV, кв.7, 21 микрорайон (жк.Бриз-юг), гр.Варна
 • Стадион,УПИ I-ва  спортна зала, кв.48, гр. Шабла
 • Спортен комплекс "МЛАДОСТ" В УПИ I-207,208,209,29, кв.10, 1-ви м. р. на гр. Варна
 • Закрит плувен басейн към спортна зала УПИ I-ва спортна зала, кв.48, гр Шабла
 • Спортен комплекс  - гр. Доспат. Многофункционална зала и покрит басейн
 • Спортен комплекс с.Калугерово, кв.61, УПИ I, Многофункционална зала и покрит басейн
 • Реконструкция и преустройство на стадион в гр.Симитли
 • Спортен Комплекс в гр.Симитли
 • Реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито, гр.Златоград, общ. Златоград
 • Многофункционална спортна зала, предназначена за всички възрастови групи и хора в неравностойно положение, находяща се в УПИ-I, кв.29, по плана на гр. Трън, общ. Трън, обл. Перник
 • Текущ ремонт на многофункционална зала към спортен комплекс на МГУ Иван Рилски в двуетажна масивна сграда с планоснимачен №  м.Южна градска територия 3-та част гр.София
 • Спортна площадка за волейбол, баскетбол и футбол в двора на ОУ П.Яворов, с Огняново, общ.Гърмен
 • Реконструкция и модернизация на стадион "ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА-УПИ I 7260, кв.317, гр.Разград
 • Клуб на скиора и ски школа- имот 006159,от държавен горски фонд по ЛУП в к.к Пампорово,м."Ардъшлъ",земл.с.Стойките, общ.Смолян
 • База за конен спорт "Роженски ливади" имот № 005027,Землище с. Соколовци гр. Смолян
 • Преустройство на съществуващи търговска зала и част от подземен паркинг във фитнес зала - находяща се на к -3.85 в търговска сграда с офиси и ресторант Лабиринт, УПИ I-854, 725, кв.33 м.Люлин 10МР, гр.София

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ОБЕКТИ

 • Печатница  УПИ I-61,кв.25А, НПЗ "Искър-север" гр.София
 • Предприятие за преработка на зеленчуци с инсталация за анаеробно разграждане на биологични отпадъци, пречиствателна станция за промишлени и битово фекални отпадни води и фотовоалична инсталация за производство на електроенергия  за нуждите на предприятието, находящо се в УПИ ІV, кв.221 в с.Долна Диканя, общ. Радомир
 • Производствена сграда за обработка и съхранение на плодове и зеленчуци" , в УПИ I,кв.137 гр.Летница,общ.Летница,обл.Ловеч
 • Хладилно стопанство и офиси в П.И. 202014, м.Азманското, с.Ясен, община Плевен
 • Производствено-административен комплекс ДЕСИЗО МОНИ-М3" в УПИ XXI-652.235, кв. 621 и УПИ XXXII-652.243, кв.617 гр.Плевен
 • Производствено хале CONTI PRESS Кроношпан България, Велико Търново, УПИ IX-9, кв.570
 • Инсталация за асфалтовобетонови смеси производство на MARINI FAYAT GROUP модел e TOWER 2000 E180L, в ПИ 38474.8.50, с Копиловци, общ.Кюстендил
 • Мандра с хотелски комплекс, местност Каличина бара - Пършевица, с. Миланово и др.
 • Предприятие за производство на ловни патрони с. Мусачево
 • Шивашки цех "Вотан-М" ЕООД
 • Млекопреработвателно предприятие "Даним" гр. Елин Пелин
 • Цех за производство и бутилиране на високоалкохолни напитки, с. Гинци
 • Цех за тапицирана мебел - Велинград
 • РАЗШИРЕНИЕ,ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И  ТЪРГОВИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНА БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА ПИ №.......в землището на гр. КОСТИНБРОД, общ. КОСТИНБРОД
 • Цех за производство на хранителни добавки и ограда в ПИ  68134.3957.24, кв.Суходол, район Овча Купел, гр.София
 • Кравеферма - гр. Елин Пелин
 • Склад N1, София, р-н"Илинден", кв."Захарна фабрика", бул. Сливница
 • Склад за минерална вода, монтажни преместваеми съоръжения в УПИ 424, кв.1а, м."Барите"-II част Овча Купел-гр. София
 • Склад за промишлени стоки имот 000558 в землището на с.Игнатиево  ЕКАТТЕ 32278 общ.Аксаково
 • Едноетажна стопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и инвентар, имот №014032, местн. Църни ниви, земл. на с.Скриняно, общ.Кюстендил
 • Реконструкция и преустройство на съществуващи промишлени сгради, находящи се в гр.Плевен, индустриална зона-Изток, УПИ IX, вк.617 в Многофункционален комплекс
 • Цех за въздушни балони УПИ IІ21, местност Конещица, земл. на с.Баня, общ. Разлог
 • Силозно складово стопанство, склад за готова продукция с инсталация за преработка и обслужваща сграда ПИ 65766.81.52, м.Блатото, гр.Свищов
 • Производствена сграда на "Булдозер"ООД, гр.София, кв.16Б, м."Захарна фабрика"
 • Производствено-административна сграда в УПИVI-461, кв.43, по плана на с.Кривина, район Панчарево
 • ПРИСТРОЙКА НА СКЛАДОВЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ  ПОМЕЩЕНИЯ; ИМОТ №000335, ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЕРАМИЧНИ МАСИ, ГЛАЗУРИ, ИЗДЕЛИЯ,ОГНЕОПОРИ И ДР.; ПО КВС НА С. НОВИ ХАн
 • Подстанция "Солар-Холд" 20/110kV и изводно поле в п/ст"Свиленград" 110/20 kv, в ПИ 000013, земл. На с.Пашово, общ.Свиленград Подобект:ОУР 110 kV , КРУ 20 kV, сграда
 • Склад за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки LIDL" в УПИ I-59-за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, кв.10, землището на с.Кабиле, С ЕКАТТЕ 35028, Община Тунджа
 • Склад за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки LIDL" в ПИ 000366  по КВС землището на гр. Игнатиево, с ЕКАТТЕ 32278, Община Аксаково
 • СКЛАДОВА БАЗА - НПЗ "Илиянци"-Запад, кв.5a ; УПИ XV-664,850- склад А и склад Б

АВТОСЕРВИЗИ И СЕРВИЗИ:

 • Автосервиз и шоу-рум за продажба на автомобили в ПИ 24008 с.Герман;р-н Панчарево; гр.София
 • Автосервиз, складове, офиси и заведение за хранене в ПИ 681, к.л г-1-8-В, с.Бусманци
 • "Автосервиз" ПИ N29009,29008,172, местността "Алана",гр. Златица, обл.Софийска-сграда
 • Шоурум на  "BMW" И "MINI COOPER" УПИ III - 535, 537, КВ. 79a, м. "Казичане - Промишлена зона север", р-н Панчарево, гр. София
 • Автосалон, сервиз, офиси и обсл. помещения УПИ VII, КВ. 24, М. бул. А. Малинов - Младост 4 / BMW/
 • Сервиз -магазин Турбокомпрсори, Манастирски ливади-изток, кв.82, УПИ IX-670
 • "Магазин за авточасти в гр.София, м.Малинова долина, кв.127, УПИ IV 266"

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ЕКСПЕРТИЗИ:

 • Производствена сграда - цех за производство  на електрони модули (блок Е, оси 10'-41), цех за монтаж на интегрални схеми (блок А, оси 1-20) и ведомствен бюфет УПИ V-3040, кв. 217, гр. Ботевград с административен адрес: Индустриална зона "Микроелектроника"
 • Ремонтно хале, прилежащи пристройки и административна сграда, намиращи се в ПИ 10135.2556.327, гр. Варна, р-н Приморски, бул."Цар Освободител" № 76А
  • Реконструкция на хранителен магазин и смяна на предназначение на боулинг в супермаркет ФАНТАСТИКО, УПИ V, кв.141, м. "Студентски град", гр. София
  • Замерване и експертиза на ремонтно хале прилежащи пристройки и адм.сграда намиращи се в ПИ 10132.2556.327, гр.Варна, р-н приморски, бул. Цар освободител 76а
  • Заснемане за възстановяване на стр.книжа и узаконяване на съществуваща сграда-гаражи и трафопост в УПИ ВК РИВИЕРА, по плана на К Чайка и КК Златни Пясъци, гр.Варна
 • Заснемане за узаконяване на съществуваща сграда-рибен ресторант в УПИ ВК РИВИЕРА, по плана на К Чайка и КК Златни Пясъци, гр.Варна

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

 • Банишора , гр. София - OMV
 • "Дезинтегратор" гр. Стара Загора- OMV
 • Бензиностанция "Хемус" 57-ти км. ОМV - Ботевград
 • ОМV - "Корабчето" гр. София
 • ОМV - Красна поляна София
 • ОМV - Самоковско шосе гр. София
 • Бензиностанция "Петрол" - гр. Варна

ХОТЕЛИ

 • Апартаментен хотел в УПИ XXXII,322(53045,502,322), кв.23 по плана на гр.Обзор
 • Апартаментен хотел Сапфир Rезидънс в УПИ II 1677. кв.217, гр.Банско
 • Апартаментен курортен хотел в УПИ 61813,456,26, м.Изворите, земл.на Разлог, гр.Разлог
 • Апартаментен хотел  "СИДEР ЛОДЖ - 4"  в УПИ 156075, м."Страгите"  гр. БАНСКО
 • Апартаментен хотел в УПИ XXVV-485 и УПИ XXIII -486, кв.158, гр.Банско
 • Апартаментен хотел - гр.Банско кв.237 УПИ I, IX, X
 • "Роял Дриймс" УПИ І - 584,585; кв.1203; к.к Слънчев бряг - запад
 • Морски климатоложки хотел в УПИ V, кв.8, кк Слънчев Бряг, общ.Несебър
 • "АКВАМАРИН" УПИ I, кв.58, к. к. "Слънчев бряг-изток".
 • Скай Уей Хотел, бул.Симеоновско шосе, гр.София
 • Хотелска сграда в УПИ X, кв.19 в к.к. Слънчев Бряг-изток, община Несебър
 • Хотел ****, УПИ I-20,25,73, кв.353, м.Средореко, гр. Банско
 • Хотел "ФОРУМ" КВ.58 П IV, кк. Слънчев Бряг-Изток, общ.Несебър
 • Хотел  "ОРФЕЙ" ,УПИ  I-3185,3186,3189, кв. 97а, гр.  Банско
 • Хотелски комплекс -гр. Банско,УПИ-VII-2860,VIII-2160,XV-2861, кв.258
 • Хотелски комплекс УПИ III-605,624, кв.20, к.к Златни Пясъци
 • Хотелски комплекс в УПИ VI-80,49, кв.38, по плана на к.с Камчия
 • Правец-Голф комплекс и кънтри клуб-хотелски комплекс
 • Апартаментен хотел КВ.236 УПИ XIV,XV гр. Банско
 • Хотел в УПИ ІV КВ.41 с. Лозенец общ. Царево
 • Представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване, офиси, ателиета и паркинг УПИ III кв.58, Слънчев бряг - Изток
 • Хотел в имот.021021 местност "Кошерината" гр. Банско
 • Винарска изба и семеен хотел , Чирпан
 • Апартаментен хотел Аполон 8, гр. Несебър
 • Преустройство на ИНТЕР ХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ, УПИ IІ за обществено строителство, кв.457, м.Център, София
 • Хотелски комплекс от категория 4* със СПА център и център за Балнеология в УПИ I-056017, с.Баня, общ.Разлог

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

 • Жилищна сграда, ул. "Ангиста" кв. 715 парцел II гр. София
 • Жилищна сграда, ул. "Атанас Узунов" 36 местност "Подуене -Редута" кв. 232 парцел ХVIII403 гр. София
 • Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда гр. София -Център Зона Б2-3 кв. 104
 • Жилищна сграда, ул. "Борово", кв 288а,ХIX -391а гр. София
 • Жилищна сграда, ул. "Димитър Богданов", м. "Бул България", кв. 93б, парцел VIII-648 гр. София
 • Жилищна сграда, ул. "Димитър Манов"75, 77, 79, 81, 83 , гр. София
 • Жилищна сграда с подземни гаражи УПИ XV, КВ.86, М."Красно село - Център" гр. София
 • Жилищна сграда, бл.1,2,3,4 с гаражи и магазини ,КВ.43, М."Витоша - ВЕЦ - Симеоново", гр. София
 • Жилищна сграда, гр. Банско, КВ.37, УПИ VI-2005
 • Жилищна сграда, М+3+А, кв. 25В; п-л II; м. "Овча Купел" ул. "Бързарица" N8
 • Жилищна сграда - кв."Мотописта";кв.3;УПИII -6500 м2- гр. София
 • Жилищна сграда - кв."Павлово"; ул."Народен певец" 10; кв.218;УПИVI-394 -1900 м2 - гр.София
 • Жилищна сграда "Самър Дриймс" УПИ III-404, КВ.3704, "Слънчев бряг" - Запад.
 • Жилищна сграда с магазини в УПИ XIII-299, КВ.4301, к.к."Слънчев Бряг - Запад"
 • Жилищна сграда в УПИ XXX 562,КВ.8, м. Гърдова Глава
 • Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи в гр. София, П. ВП VІІ 476, 477, КВ. 81А, М. бул. България
 • Жилищна сграда в УПИ XVII, кв.37, ул. "Брегалница", кв.Суходол - гр.София
 • Жилищна сграда с подз. паркинги и магазини, гр. Разлог пл.N 65, кв.79, УПИ-XXXVI, ул."Н. Вапцаров"
 • Жилищни сгради в УПИ - V8078, м. Буджака в землището на гр Созопол
 • "Жилищна сграда" в УПИ VI-1595, 1596, 1741, кв.91,м. "Кръстова вада".
 • Жилищна сграда в УПИ IX-457, 458, кв.163, м.Подуене - Център, ул.Оборище N 88-90
 • Жилищна сграда в УПИ XIV-166, кв.196, м"Подуене-Редута" ул."Ж.Николов"N9
 • Жилищни сгради "СИДАР ХАЙТС" - 1 и 2 в УПИ- 173020, 173021, кв.173, к.к. Пампорово
 • Жилищна сграда в УПИ III 100,104, кв.15, м. Лагера, Р-н "Красно село", ул. Мокренски проход" - гр.София
 • Вилна сграда ПИ 148, СО-Добрева чешма, гр.Варна
 • Инвестиционен проект за жилищна сграда УПИ III-16, кв.58,8-ми, м.р. гр.Варна, ул."Цар Калоян" 10
 • Жилищна сграда с гаражи и ателиета в УПИ V-620,621, кв.116Б, гр.София,м.Подуене Център, ул. Богдан 6
 • Жилищна сграда в УПИ III-1301 в кв. 70, по плана на с.Бистрица
 • ЖИЛИЩНА СГРАДА"  УПИ VIII-63,кв. 9, с.Орешак, общ.Аксаково, обл.Варна
 • Жилищна сграда в УПИ XVII-337, кв.19, м.в.з.Беловодски път, гр.София
 • Жилищна сграда в УПИ XII-249, кв.29, м. жк.Хаджи Димитър, гр.София
 • Жилищни сгради в ПИ 000721 в земл. На с.Ген.кантарджиево, общ.Аксаково
 • Жилищна сграда в УПИ XXXV-29,кв.30, 31 микрорайон, гр.Варна
 • Многофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1081, кв.61, м.Манастирски ливади-запад, гр.София
 • Жилищен комплекс " Свети Георги"- гр. София
 • Сграда с жилища,ателиета,офиси,спортен център, подземни гаражи и трафопост у.п.и. IX 391, кв. 196, м."ЦАР БОРИС III" - София
 • Жил. комплекс кв. Банско, УПИ I 3212 , УПИ II 3212 гр. Банско
 • Жилищна сграда с подземни гаражи и магазини XXXVI 971, кв.119, м."Красно село-Плавателен канал"
 • Жилищен комплекс Аполон гр. Несебър
 • Жилищен комплекс и хотел в УПИ 103105, кв. Остромила, гр.Пловдив
 • Ваканционно селище "Калиакра"; в.з. Топола; общ. Каварна;
 • Жилищна група "Греен вилидж" в УПИ І - 494;539; кв. 28; с. Панчарево-  м. "Детски град"; гр.София
 • Вилно селище "ПИРИН 2" , УПИ VI-56,106, кв.50, кк. Камчия, общ.Аврен
 • Жилищна група "Свети Никола", в УПИ I-2915, кв.1552, мест.Св.Никола, по плана на гр.Варна
 • Курортно-жилищен комплекс "LIRA THERMAL RESORT"- с. Добринище
 • Вилно селище "Махала Кочорите" УПИ I 6410, кв.1, м. "КОЧОРИТЕ"
 • Комплекс от жилищни сгради , ПИ, Рогачево, общ.Балчик
 • Жилищна група Cellin Houses, гр.София, жк.Гърдова глава, кв.207в, УПИ XII-523
 • Жилищен Комплекс "Камабаните", УПИ III-1205, кв.22,, м. Малинова долина -Герена-Дупките", р-н Паначарево, гр.София
 • Група от вилни сгради" в ПИ 48619.2.800 и ПИ48619.2.441 по КК на гр.Царево. м.Диньов гьол, общ.Царево, обл.Бургас
 • Многофункционална жилищна сграда Аполон-Несебър, м.Коколу, гр.Несебър
 • Три къщи за гости, ПИ 053057, кв.53, м.Гладно поле, земл. На с.Баня, общ.Разлог
 • "Група от вилни сгради" в ПИ 48619.2.800 и ПИ48619.2.441 по КК на гр.Царево. м.Диньов гьол, общ.Царево, обл.Бургас
 • Сграден комплекс към посолството на Китайска Народна република в Република България, гр.София, УПИ I-за комплекс на БОДК, кв.154а, м.Лозенец-II част
 • Бургас Ризорт" находящ се в УПИ I-13, кв.79 по плана на м.Овошките, кв.Сарафово, гр.Бургас" Подобект-Външни връзки; Подобект-Секция  А, Секция Б; Подобект-Секция  В; Подобект-Секция  Г, Секция Д , Секция Е
 • Многофункционална сграда в УПИ XI-583, 584, кв.170, м."Лозенец 3 част", гр.София

 

и други.